Kategorie: MS

  

Provoz mateřské školy od 10. do 15. května 2021

Mateřská škola je otevřena pro všechny děti bez povinnosti testování.


ČARODĚJNICKÉ DOPOLEDNE NA ZAHRADĚ MŠ

Čarodějnický rej byl letos z důvodu vládních nařízení mírně upravený a probíhal jen v dopoledních hodinách bez rodičů. Na zahradě na naše malé čarodějky a čaroděje čekala nejen strašidelná výzdoba, ale především úkoly. Hod do čarodějného kotle, let na koštěti, vaření lektvaru, vytahování kouzelných přísad ze slizu, chůze k čarodějnici za pomocí vodicího lana, sběr zubů čarodějnice. Za splnění všech úkolů čekala na všechny odměna, medaile a letecký průkaz na koště.

      

      


 


informace k přijímacímu řízení do MŠ 2021/2022

Přihlášky se vydávají ve dnech od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021, jsou ke stáhnutí na https://zapisdoms.brno.cz/, k osobnímu vyzvednutí v kanceláři základní školy na Jihomoravském nám. 2 nebo také na OŠMT (odbor školství) na Dominikánském nám. 1. Nezapomeňte s sebou vzít číslo pojištěnce dítěte.
 
V kanceláři školy se přihlášky vydávají od 8:30 do 14:00 h.
 
Sběr přihlášek proběhne v kanceláři základní školy na Jihomoravském nám. 2 3. 5. 2021 a 4. 5. 2021 od 8:00 do 15:00 h. S sebou občanský průkaz, rodný list dítěte a kartičku zdravotní pojišťovny a doklad o trvalém pobytu dítěte, pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců.

první testování je za námi

Na testování jsme se dobře připravili. Označili jsme testovací místnosti a vymezili pohyb dětí a rodičů po škole. Testování proběhlo naprosto v klidu a v příjemné atmosféře. Rodiče jsme nechali asistovat nebo nahlížet do testovacích místností. Žádné dítě nepodlehlo panice, neplakalo. Všichni žáci se dokázali obsloužit sami. Opět se ověřil obecně známý poznatek, že "paniku" dělají víc rodiče než děti.

Náš antikonfliktní tým v čele s paní psycholožkou byl předběžně připraven na možné konflikty, ale žádné nenastaly. Všichni rodiče, děti a pedagogové příkladně spolupracovali.


Testování dětí - nejčastější otázky a odpovědi

Je testování povinné?
Dítě, žák nebo student nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání.
 
Co se stane, když dítě do školy nepošlu?
Škola postupuje obdobně jako při běžné absenci. Pokud se dítě, žák nebo student neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit dítěti, žákovi či studentovi distanční způsob vzdělávání podle zákona. Je vhodné, aby mu poskytla přiměřenou formu studijní podpory – např. posílání týdenních plánů, možnost připojit se do některých hodin online, využití individuální konzultace.
 
Zvládne se mé dítě testovat samo?
Vybrané testy jsou pro odběr velmi jednoduché, jde o takové "pošťourání" v nose. U testování bude ovšem vždycky někdo, kdo dětem všechno vysvětlí a pomůže jim, pokud to budou potřebovat.
V případě testování dětí a mladších žáků nebo v individuálních případech, kdy si testovaný není schopen provést test sám, je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).
 
Už jsme doma Covid měli. Je test nezbytný?
Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19.
Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem nebo pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).
 
Kdy a jak často se ve školách testuje?
Testování dětí, žáků a studentů se provádí v určený den na začátku vyučovacího dne před zahájením výuky a bude se konat pravidelně 2x týdně v pondělí a ve čtvrtek.
V případě, že si rodič sám zajistí neinvazivní RT-PCR testy, je možné testovat 1x za týden.
 
Co když nestihneme testování na začátku vyučování?
Pokud dítě, žák či student nebude přítomný při testování na začátku vyučování a dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.
 
Dítě má pozitivní test. Co bude dál?
V případě, že se jedná o nezletilé, škola vás kontaktuje, abyste si pro dítě přišli. Zákonný zástupce žáka, následně kontaktuje praktického lékaře a požádá o vystavení e-žádanky na provedení konfirmačního testu ve zdravotnickém zařízení. Pokud se potvrdí, že je dítě, žák pozitivní, bude následně v domácí izolaci.
 
Co když má pozitivní test někdo jiný v rámci třídy?
V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky v daném týdnu, všechny děti a žáci, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu při vyučování (včetně školní družiny) během některého z předchozích 2 dnů, musí čekat na vyzvednutí zákonným zástupcem spolu s ostatními spolužáky.
V případě výskytu pozitivního AG testu skupina takto identifikovaných kontaktů čeká na informaci o potvrzení pozitivně testovaného konfirmačním RT-PCR testem.
Pokud škola testuje RT-PCR, tak se konfirmace RT-PCR již neprovádí.
V případě pozitivního RT-PCR testu poskytnutého rodičem nebo pokud konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, předá škola informace o takto identifikovaných kontaktech příslušné KHS, která nařídí daným skupinám a kontaktům karanténu (do nařízení karantény je doporučeno nestýkat se s dalšími osobami a omezit pohyb na veřejnosti).
V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u původně pozitivně testovaného AG testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek dané škole, která dále informuje všechny původně indikované kontakty. Všechny dotyčné osoby se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez dalších potřebných kroků.
 
Na základě telefonické komunikace s MŠMT sdělujeme:
Testování dětí a žáků musí probíhat ve školách. Rodiče mohou provést test u dítěte/žáka sami, ale pouze v prostorách školy.

Jinou možností je dát dítě/žáka otestovat ve zdravotnickém zařízení a škole doložit potvrzení o výsledku testu.