ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí 2

ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí 2


Základní škola se nachází uprostřed Jihomoravského náměstí v klidném prostředí malého sídliště v Brně-Slatině. Součástí příspěvkové organizace je od roku 2001 pětitřídní mateřská škola. Základní škola je úplná sídlištní škola, uvedená do provozu v roce 1985.

Základní škola je fakultní školou Masarykovy univerzity Brno.

Smysluplná škola

Projekt který změnil naši školu.

Díky projektu Smysluplná škola, který u nás probíhal od 1. 11. 2011 až do 31. 3. 2013, realizujeme řadu projektových dnů, které se staly nedílnou součástí našeho ŠVP. Projekt se zaměřoval na rozvoj mezipředmětových vazeb a průřezových témat s využitím ICT.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je inovace výuky, zavedení nových metod do výuky a vytvoření metodických materiálů pro 1. stupeň. V průběhu projektu Smysluplná škola budou vytvářeny projektové dny, jejichž cílem bude nejen zintenzivnění mezipředmětových vztahů, ale také aktivní zapojení žáků do vyučovacího procesu a zároveň vnášení tvořivé atmosféry a emočního prožívání. Výuka bude realizována ve všech třídách 1. stupně. Tematicky budou projektové dny pokrývat celou předmětovou skladbu na 1. stupni, přičemž zvláštní důraz bude kladen na předměty ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, Člověk a společnost, Člověk a zdraví a Člověk a umění a průřezová témata Mediální výchova a Výchova v globálních souvislostech. Témata budou vždy jednotná pro celý první stupeň, ale zároveň odstupňovaná podle náročnosti pro jednotlivé ročníky. Děti se tak během docházky na 1. stupeň budou opakovaně vracet ke stejným tématům, ale vždy na vyšší úrovni.

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.

Logo

1. projektový denVE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH

7. června 2012

http://zsjihomoravske.rajce.idnes.cz/Smysluplna_skola_-_1._projektovy_den_2012_06_07/

V rámci projektu Smysluplná škola, který je určen pro provostupňové děti, proběhl před letními prázdninami 1. projektový den, Zdravý den, aneb ve zdravém těle zdravý duch. Jak napovídá sám název, tento den byl zaměřen na zdravý životní styl a vše, co s ním souvisí. Děti byly zaměstnány celý den různými činnostmi ve čtyřech hlavních oblastech, a to fyzické zdraví, duševní zdraví, zdravá výživa a zdravé vztahy.  Kromě dětí z prvního stupně celým dnem své mladší spolužáky provázeli naši deváťáci a pomáhali s organizací a přípravou celé akce. Projekt Smysluplná škola úspěšně pokračuje i nadále a naši žáci se mohou těšit na další zajímavé projektové dny.

2. projektový den ROBINSONÁDA

2. října 2012

http://zsjihomoravske.rajce.idnes.cz/Smysluplna_skola_-_2._projektovy_den_2012_10_02/

2. října se škola a její okolí proměnilo v jeden velký ostrov, kde ztroskotal Robinson Crusoe. Asi se divíte, co se stalo. V rámci projektu ESF Smysluplná škola se u nás konal 2. projektový den s názvem Robinsonáda. Žáci prvního stupně byli rozděleni do pětičlenných skupin tak, že v každé skupině byl jeden žák z každého ročníku. Žák 5. třídy byl Robinson a vedl celou skupinu. Děti celé dopoledne chodily po stanovištích, která byla rozmístěna ve škole, na dvoře, na zahradě ŠD a před školou. Plněním různých úkolů si žáci prověřovali svoje znalosti a dovednosti z oblastí komunikace, přírody, orientace a první pomoci. Největší ohlas měla stavba přístřešku z přírodnin, nošení žáka se „zlomenou nohou“ na nosítkách vytvořených z rukou či práce na interaktivních tabulích. Cílem projektu byla podpora vzájemné spolupráce mezi žáky, rozvoj zručnosti a respektování pravidel komunikace. Radost, nadšení a úsměv na tvářích dětí nás přesvědčily, že náročná příprava na tento den stála za to.

3. projektový den ČTENÍ NÁS BAVÍ AND NĚKDO JE ZA DVEŘMI

30. listopadu 2012

http://zsjihomoravske.rajce.idnes.cz/3._projektovy_den%2C_Smysluplna_skola_30._11._2012/

Žáci 1. stupně naší školy si užili v pátek 30. 11. 2012 již 3. projektový den s názvem „Čtení násbaví aneb Někdo je za dveřmi“. Snahou a cílem byla především motivace dětí ke čtení a vytváření i posilování hezkého vztahu ke knihám, rozvoj mluveného slova a čtení s prozuměním textu. Za dveřmi třídy na ně čekaly různé příběhy a aktivity: prvňáčci s pejskem a kočičkou vařili „dort“, druháčci se skamarádili s Ferdou Mravencem a jeho přáteli, třeťáci putovali s Machem a Šebestovou za mamutem, čtvrťáci se jako děti z Bullerbynu přestrojili, aby překvapili Agdu a dědečka, páťáci si užívali lapálie, které prováděli Bořík, Čenda, Mirek a Bohoušek. V průběhu dne si děti mezi jednotlivými aktivitami mohly prohlédnout výstavku knih a zdařilých čtenářských deníků svých kamarádů. Z nástěnky umístěné v prostoru šaten se na ně usmívaly postavičky z různých dětských knih a večerníčků. Zvláště ti menší školáci byli jimi nadšeni. Nejen tato nástěnka, ale i motto s názvem projektového dne umístěné na vstupních dveřích školy dětem i jejich rodičům napovídalo, co je právě ten den čeká. Během čtyř vyučovacích hodin děti četly, vyprávěly, odpovídaly na otázky vztahující se k textům příběhů, vyplňovaly pracovní listy, kreslili obrázky, komiksy …, každá třída využila ke svým aktivitám intraktivní tabuli – pro prezentaci, sledovánífilmů a pohádek, doplňování slov, spojování slov s obrázky, čtyřsměrku a kresbu. Práce s texty v jednotlivých třídách byla rozmanitá a přizpůsobená věku žáků. Nejvíce se děti těšily na dramatizaci. Rozdělily si role, připravily kulisy, převlékly se do „kostýmů“ a mohly začít hrát divadlo. A to se skutečně povedlo! Možná nebylo dokonalé, ale bylo vidět i slyšet, že se děti se svými příběhy sžily. Poslední vyučovací hodinu si navzájem jednotlivé paralerní třídy „svoje divadla“ předvedly. Myslíme, že autoři příběhů (Josef Čapek, Ondřej Sekora, Miloš Macourek, Astrid Lingrenová a Vojtěch Steklač) by byli s výkony našich žáků spokojeni.V průběhu školního roku budou probíhat ve třídách literární besedy, které připraví s třídními učiteli zástupce „Klubu moudrésovy“knihkupectvíBarvič a Novotný Mirka Provazníková.

4. projektový den BAREVNÉ TŘÍDĚNÍ

19. prosince 2012

http://zsjihomoravske.rajce.idnes.cz/4._projektovy_den,_Smysluplna_skola_19._prosince_2012

Barevné třídění byl název čtvrtého projektového dne, který proběhl na naší škole ve středu 19. 12. 2012. Žáci 1. stupně se hravou formou učili, jak a proč se třídí odpad. S teorií se seznámili pomocí prezentací na interaktivních tabulích. Vytvořili kontejnery na papír, plasty a nápojové kartony. Čtvrté ročníky navštívily na ulici Mikulčické sběrný dvůr, kam se vypravily proto, aby zjistily, jak se odpad podle možností využití roztřídí. Páté ročníky byly na exkurzi v Saku, viděly svozový park, třídění na dotřiďovací lince, slisované balíky, škvárovnu, kotel a velín. Vytvořily infoplakáty spalovny i sběrného dvora. Na chodbách jsou vystaveny výrobky z různých materiálů. Žáci vyrobili roboty, panáky, hrady, lodě, znaky. Hrály se EKO hry s využitím vršků od plastových lahví. Náš projektový den byl zakončen cílenou vycházkou po sídlišti Slatina. Vyhledali jsme odpovídající kontejnery a roztřídili nepoužitý odpad ze třídy. Žáci už budou vědět, co je barevné třídění, sami ho vyzkoušeli. Umí tedy rozlišit aktivity, které mohou prostředí a zdraví podporovat či poškozovat.

5. projektový den OBČANSKÁ ODPOVĚDNOST - VOLBY

6. ledna 2013

http://zsjihomoravske.rajce.idnes.cz/5._PROJEKTOVY_DEN_Obcanska_odpovednost_a_volby_6.2.2013

PĚT ZASTAVENÍ NA CESTĚ K DEMOKRACII Hlavním téma byly tentokrát Volby a Občanská odpovědnost. Celý den jsme si ve třídách odpovídali na otázky: Kdo je volič? Jaký má být politik? Jak vzniká zákon? Má znalost historie nějaký význam pro život v současnosti? Osnovou projektového dne bylo pět zastavení na cestě k demokracii, pět oblastí týkajících se veřejného i soukromého života, našeho vystupování a jednání, našich postojů a názorů. Cesta vedla od české historie přes rozebírání lidských vlastností, nakoukli jsme pod pokličku tvorby zákonů, pohráli si s parlamentní demokracií a založili několik nových politických stran. O přízeň voličů jsme pak soupeřili v tělocvičně při sportovních kláních. Vrcholným zakončením byla čtvrteční volba chlapce a dívky školy. Snad si budoucí veřejní činitelé – naši bývalí žáci – na tento den a získané zkušenosti v dobrém vzpomenou.

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE PROJEKTU

25. března 2013

9:00–14:00 v ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2

PROGRAM:

9:00–9:30   Prezence, občerstvení

9:30 – 9:45  Zahájení, představení hostů a programu - Mgr. Olga Bauerová, ředitelka školy, Mgr. Marek Lauermann, manažer projektu

9:45–11:30   I. blok - Prezentace projektových dnů, zhodnocení projektu, představení Inovovaného ŠVP, Představení jednotlivých projektových dnů, jejich obsahu a cílů – Mgr. Barbara Balaščáková, Mgr. Eliška Cecunjanin, Mgr. Pavel Kubíček, Mgr. Věra Škardová, Mgr. Martina Marková, Mgr. Alena Štěpánková, Mgr. Bořivoj Štěrbáček, Mgr. Ladislav Urbánek, Mgr. Jakub Veselý

Projektové dny: V zdravém těle zdravý duch, Robinson, Čtení nás baví, Barevné třídění, Volby

Prezentace inovovaných částí ŠVP – Mgr. Olga Bauerová, Mgr. Hana Sedláková, Mgr. Hana Dohnalová

11:30–12:15     Přestávka, občerstvení/společný oběd

12:15–13:30     II. blok – Interaktivní workshopy k bližšímu seznámení s průběhem a aktivitami využitými v rámci jednotlivých projektových dnů - Mgr. Barbara Balaščáková, Mgr. Eliška Cecunjanin, Mgr. Pavel Kubíček, Mgr. Věra Škardová, Mgr. Martina Marková, Mgr. Alena Štěpánková, Mgr. Bořivoj Štěrbáček, Mgr. Ladislav Urbánek, Mgr. Jakub Veselý

13:30–14:00     Závěr, poděkování, volná diskuze

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE PROJEKTU SMYSLUPLNÁ ŠKOLA

Dne 25. března 2013 se v prostorách školy uskutečnila konference věnovaná projektu Smysluplná škola. Tímto dnem tak byla dovršena práce metodického týmu, jenž byl tvořen pedagogy naší školy a plnil zadání obsažené v podnázvu projektu – Rozvoj mezipředmětových vazeb a průřezových témat s využitím ICT. Obsah a průběh projektu byl hostům konference, kteří se rekrutovali z řad pedagogických pracovníků z blízkého i vzdálenějšího okolí, představen členy metodického týmu v hlavním sále formou odborných příspěvků. Postupně  se tak přítomní dozvěděli, jakým aktivitám se žáci prvního stupně v předcházejících měsících věnovali během projektových dnů Volby, Čtení nás baví, Barevné třídění, Zdravý den a Robinsonáda. V odpolední části programu si účastníci konference sami vyzkoušeli v tematicky rozdělených workshopech práci s výukovými materiály, které v průběhu příprav jednotlivých projektových dnů vznikly, a seznámili se s inovačními metodami, které byly použity. Pokud si s sebou hosté odváželi díky nabytým informacím inspiraci do další výchovně-vzdělávací práce, pak byl hlavní cíl této konference naplněn.

http://zsjihomoravske.rajce.idnes.cz/Zaverecna_konference_projektu_Smysluplna_skola_2013_03_25/

Datum vložení: 8. 5. 2021 17:41
Datum poslední aktualizace: 8. 5. 2021 17:41
Autor:

Projekty a jiné

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5