ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí 2

ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí 2


Základní škola se nachází uprostřed Jihomoravského náměstí v klidném prostředí malého sídliště v Brně-Slatině. Součástí příspěvkové organizace je od roku 2001 pětitřídní mateřská škola. Základní škola je úplná sídlištní škola, uvedená do provozu v roce 1985.

Základní škola je fakultní školou Masarykovy univerzity Brno.

Děti ze země draka

Děti ze země draka

Dotace Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2021 MŠMT ČR nám umožnila orientovat se na posílení vietnamské identity našich žáků z této komunity a edukaci v této oblasti.

Ralizace projektu „DĚTI ZE ZEMĚ DRAKA“ VZDELMEN_2021_0039 byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Podpory vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2021. 

Problematiku národnostních menšin výrazně vnímáme posledních cca 5 let, kdy počet žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) na naší škole roste. Základní školu v tomto školním roce navštěvuje 12,92 % žáků s odlišným mateřským jazykem. Většinu žáků s OMJ tvoří žáci s vietnamským mateřským jazykem.

Vzhledem k charakteru překážek, které zařazení dětí s OMJ do české školy zahrnuje, se dosud naše škola orientovala primárně na pomoc dětem se zvládnutím českého jazyka a začleněním do majority.  V této oblasti se škola zapojila do řady projektů.

Aktuálně si stále více uvědomujeme potřebu podpory kulturní a etnické identity žáků s VMJ. Tato problematika se jeví jako nosná z hlediska začlenění žáků s OMJ.   Jako potřebné vnímáme nejen podpořit žáky s VMJ z hlediska jazykové bariéry, ale rovněž v rámci podpory příznivého školního klima vnímáme za nezbytné podporu předností jejich kultury.  Právě uvědomění si předností vlastního původu a vlastní identity je základem zdravého sebevědomí a zdravého sebepojetí žáka. Snažíme se tedy nejen o prevenci školní neúspěšnosti žáků s VMJ, ale zároveň o prevenci interkulturních konfliktů, pramenících ze vzájemného nepochopení kulturních odlišností mezi minoritou a majoritou. Domníváme se, že právě proto je přiblížení kultury národnostní menšiny většinové společnosti zcela nezbytné nejen pro utváření pozitivního školního klima, ale je plnohodnotným předpokladem zdravého vztahu vůči druhým a společnosti obecně. 

Cílem projektu Děti ze země draka je v roce 2021 podpořit žáky s vietnamským mateřským jazykem na ZŠ Brno, Jihomoravské nám. 2 prostřednictvím realizace projektových dnů, vytvořením materiálů pro podporu vietnamské identity.

Uvedené aktivity budou vycházet z dotazníkového šetření a z rozhovorů s žáky i vyučujícími.  Pomocí aktivit začleněných v tomto roce povedeme všechny žáky školy k vnímání multikulturality v globalizované společnosti, sounáležitosti i k poznávání vietnamské historie a kultury. Na tento projekt budeme v následujících letech navazovat a podle potřeb komunity budeme získané znalosti a dovednosti nadále rozvíjet.

Projekt jsme již započali a aktuálně jsme seznámili žáky s pověstmi o Brněnském drakovi a pověstí o Vodním drakovi, ke kterým žáci vytvořili kresbu podle své vlastní fantazie. Zároveň jsme rodičům a žákům zaslali výše zmíněný dotazník.

V následujících měsících budeme postupně realizovat projektové dny o vietnamské kultuře.

Věříme, že tento projekt přinese jak žákům, tak i učitelům větší povědomí o zcela odlišné kultuře a obohacení o nové, nenahraditelné zážitky a informace.

Pavla Macháčková

Phuong Leová

Gabriela Ducháčková

Pověsti o brněnském a vietnamském drakovi – audio záznam

Pověst o brněnském drakovi

Pověst o vietnamském drakovi

 

POVĚST O BRNĚNSKÉM DRAKOVI

V průchodu Staré radnice na Radnické ulici je ke stropu připevněn mohutný drak. Často se říká, že brněnského draka buď dovezli ze svých výprav křižáci, anebo ho pánům z radnice daroval turecký sultán. Samotní brňané jsou ale skálopevně přesvědčeni, že draka nikdo nepřivezl, ale že žil kdysi u řeky Svratky, kde měl svoji jeskyni. Trápil obyvatele široko daleko. Když měl hlad, požíral v okolí vše, co mu přišlo pod tlamu. Lidé se ho báli, ale nevěděli, jak se ho zbavit. Radní slíbili velkou odměnu sto zlaťáků, ale nikdo se nehlásil. Až jednou do hostince U Modrého lva přišel řeznický tovaryš, který chodil vandrem po světě. Všichni v hospodě vyprávěli jen o drakovi. Tovaryš zaslechl: „A to vám povídám, ten drak, to je pěkná obluda! Měl jsem štěstí, že jsem mu utekl. Bylo to o fous!“  Tovaryš chvíli poslouchal a pak povídá: "Já vás toho draka zbavím! Jen doneste velkou volskou kůži a pytel nehašeného vápna." Místní pán se na tovaryše udiveně podíval a povídá: „Ty nejsi z Brna, že? Všichni místní, kteří se ho pokusili chytit, už nikdy nikdo neviděl.“ Brňané mu moc nevěřili, ale co tovaryš chtěl, to donesli. Řezník zašil vápno do volské kůže, naložil na vůz a odjel. Když přijel k řece, kde drak lehával, položil rychle na zem kůži a čekal. Za nějakou chvíli drak skutečně přilezl a hned se do kůže pustil. Když ji celou sežral, pěkně ji zapil vodou ze Svratky a odpočíval. Ale to neměl dělat. Vápno v něm začalo vřít, drak se nadouval, nadouval, až praskl. To bylo v Brně radosti! Řezník dostal svou odměnu a vydal se zase do světa. Od té doby se už Brňané nemuseli žádné obludy bát a drak se později stal symbolem města Brna.

I VIETNAMCI MAJÍ SVÉHO „PRAOTCE VIETNAMCE“

Ve starých legendách vietnamských se traduje o vodním drakovi Lạc Long Quân, který přišel z moře na vietnamskou pevninu. Všem lidem přinesl klid, když je zbavil démonické vodní ryby Ngư Tinh a devítiocasé lišky Hồ Tinh. Putoval nadále zemí a učil lidi pěstovat rýži, chov zvířat a dalším řemeslným znalostem a dovednostem.

Na svých cestách potkal horskou vílu Âu Cơ, kterou si vzal za svou manželku. Âu Cơ se narodil kožený vak, který však nechala na poli považujíc jej za špatné znamení. Za několik dnů vak praskl a vysypalo se z něj sto vajec. Z každého vejce se vyklubal jeden syn. Celá rodina žila pospolu, než mezi rodiči došlo k rozepři. Zde se prameny rozcházejí. Jedna verze líčí, jak vodní drak své ženě praví: „Jsem potomek draků, zatímco ty jsi z rodu víl. Oheň a voda nemohou žít v harmonii. “ Padesát synů odešlo žít s otcem do moří a padesát následovalo svou matku do hor. Vietnamci dodnes položertem tvrdí, že jsou „potomci draků a víl“. Většina měst má pojmenované hlavní ulice právě po svém legendárním „praotci“ Lạc Long Quân.
 

 

Rodilá mluvčí vietnamského jazyka

Problematiku národnostních menšin výrazně vnímáme posledních cca 5 let, kdy počet žáků s odlišným mateřským jazykem na naší škole roste. Jedná se hlavně o žáky vietnamského původu.

Z tohoto důvodu jsme se rozhodli vietnamským žákům a jejich rodičům pomoci. Od začátku roku 2021 u nás pracuje rodilá mluvčí vietnamského jazyka slečna Phuong Leová. Na škole působí jako konzultantka a překladatelka do vietnamského jazyka. Její práce spočívá v tom, že překládá zejména rodičům různé školní pokyny, úřední dokumenty, slovní hodnocení učitelů a jiné náležitosti. Účastní se také schůzek vietnamských rodičů s vedením školy, tlumočí potřebné informace a usnadňuje vzájemnou komunikaci. Věnuje se samozřejmě i vietnamským žákům. Hlavně formou doučování s cílem zlepšit úroveň českého jazyka a pomáhat překonávat jazykovou bariéru. Také je lektorkou výše zmíněného projektu „Děti ze země draka“. Působení rodilé mluvčí vietnamského jazyka bude pokračovat i v dalším školním roce a věříme, že její přítomnost bude přínosná pro školu, vietnamské rodiče i jejich děti.

Lampionová výzdoba na Jihomoravském náměstí

Lampionová výzdoba na Jihomoravském náměstí

V rámci projektu MŠMT „Děti země draka“, který je zaměřený na propojení vietnamské a české kultury, jsme s žáky uskutečnili další projektový den s názvem Tet Trung Thu neboli Den dětí.

Při příležitosti Mezinárodního dne dětí, jehož oslavy běžně připadají na 1. červen, jsme žákům přiblížili, jak vypadá oslava významného svátku dětí ve Vietnamu. Tam se sice slaví až na podzim, my jsme si ho však připomenuli už teď, a to výrobou tradičních lampiónů, které k jejich oslavě neodmyslitelně patří. Se svátkem je spojený pestrobarevný lampionový průvod, kterého se děti ve Vietnamu každý rok účastní. Proto žáci vyrobili v hodinách výtvarné výchovy originální barevné lampióny, které zdobí celý červen naši školu. Součástí projektové aktivity bylo také seznámení s legendou o lampiónech, která se váže na tradici výroby lampionů a na svátek Tet Trung Thu. Společná práce při výrobě lampionů byla dalším krokem k poznání vietnamských tradic a žáci se mohou těšit ze svých podařených výrobků.

Lampionová výzdoba na Jihomoravském náměstí 2

 

Odkazy na články o projektu

https://www.mcslatina.cz/progres/lib/files.php?id=1720

https://www.mcslatina.cz/progres/lib/files.php?id=1845

https://www.mcslatina.cz/progres/lib/files.php?id=1708

 

Přílohy

Pověst o brněnském drakovi 2 .mp3

Pověst o brněnském drakovi 2 .mp3
Typ souboru: MP3 Audio, Velikost: 4,93 MB

pověst vietnamská.mp3

pověst vietnamská.mp3
Typ souboru: MP3 Audio, Velikost: 5,27 MB
Datum vložení: 8. 5. 2021 17:41
Datum poslední aktualizace: 21. 9. 2022 7:16
Autor: Gabriela Ducháčková

Projekty a jiné

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4