ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí 2

ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí 2


Základní škola se nachází uprostřed Jihomoravského náměstí v klidném prostředí malého sídliště v Brně-Slatině. Součástí příspěvkové organizace je od roku 2001 pětitřídní mateřská škola. Základní škola je úplná sídlištní škola, uvedená do provozu v roce 1985.

Základní škola je fakultní školou Masarykovy univerzity Brno.

Zápis

Zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání na školní rok 2024/2025

Vydávání přihlášek 15. 3.–30. 4. 2024

Zápis dětí na školní rok 2024/2025 proběhne 23. a 25. dubna 2024. Zápis proběhne s osobní přítomností dětí u zápisu zábavnou formou. Na zápis bude spuštěn rezervační systém. 

Zápis

Přihlášku a další požadované dokumenty je možné doručit následujícími způsoby:

  • do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  • poštou,
  • osobní podání  v termínu 23. 4. a 25. 4. od 14:00 do 18:00 h. dle zarezervovaného času. 

Požadované dokumenty: vygenerovaná přihláška k základnímu vzdělávání, prostá kopie rodného listu dítěte, doklad o pobytu dítěte. 

Zapisujeme děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a děti s odkladem školní docházky pro školní rok 2023/2024.

Vstup do systému zápisu žáků do ZŠ: https://zapisdozs.brno.cz

Cíle vzdělávání a výchovy jsou naplňovány prostřednictvím ŠVP Úspěch – Otvíráme dětem svět úspěchu, ale také prostřednictvím projektů Škola podporující zdraví, Otevřená škola a Smysluplná škola. Jejich náplní je stálá péče o vytváření zdravého prostředí školy, zdravé učení, pozitivní rozvíjení vztahů, příznivé klima školy, úzká spolupráce školy s rodinou, výchova k občanství a demokracii, výchova ke zdravému životnímu stylu a environmentální výchova.

Máme velmi dobře fungující Školní poradenské pracoviště, kde mohou žáci i jejich rodiče vyhledat pomoc nebo radu sociálního pedagoga, školního psychologa, výchovných poradců či metodiků prevence. Pracují zde speciální pedagogové.

Hlavním cílem všech pracovníků školy je obohatit žáky o vědomosti a dovednosti, rozvíjet jejich vlohy a zájmy a dát jim kvalitní základ do života. Výuku zajišťují plně aprobovaní pedagogové, kteří využívají při své práci moderní vyučovací metody, rozvíjející osobnost žáků v klidné a přátelské atmosféře, založené na respektu a empatii.

Již od 1. ročníku mají žáci možnost seznamovat se hravou formou s anglickým jazykem. Od 6. ročníku si volí druhý cizí jazyk (německý nebo ruský).

Všechny třídy jezdí každoročně na ozdravné pobyty nebo výlety, žáci 2. stupně jezdí na adaptační pobyty a lyžařské kurzy. Žáci druhých a třetích tříd mají povinnou výuku plavání.

Budova je neustále modernizována a vybavení je na vysoké úrovni. Při výuce mohou žáci využívat dvě počítačové učebny a jednu mobilní učebnu s připojením na internet, odborné učebny a třídu výtvarné výchovy nebo keramickou dílnu či dvě školní knihovny. Všechny kmenové učebny jsou vybaveny interaktivními tabulemi s počítačem. Ke sportu jsou využívány dvě tělocvičny a venkovní sportoviště. 

Škola má zájem na tom, aby žáci kvalitně trávili volný čas, proto jim nabízí pestrou škálu kroužků.

Den otevřených dveří proběhl 27. 3. 2024 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ:

1. Přednostně budou přijaty děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu školy (§ 37 odst. 6 školského zákona)

2. Jiné děti budou přijaty v tomto pořadí:

  • jejichž sourozenec již plní ve škole povinnou školní docházku
  • které žádaly o přijetí k základnímu vzdělávání ve škole v minulém školním roce, a byl jim povolen odklad povinné školní docházky  
  • rozhoduje losování.

Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu (od 1. 4. do 30. 4. 2024) dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Informace pro rodiče, kteří preferují zařazení svého dítěte do přípravné třídy

Přípravná třída bude ve školním roce 2024/2025 otevřena při naplnění minimálního počtu 10 žáků. Její maximální kapacita je 15 žáků.

O zařazování žáků do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce u zápisu k povinné školní docházce.

Na zařazení dítěte do přípravné třídy není právní nárok a přednostně budou přijaty děti ze spádové oblasti ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2.

Výuka v přípravné třídě probíhá denně od 8:00 hod. do 11:40 hod. po dobu 4 vyučovacích hodin. Vzdělávání v přípravné třídě se zaměřuje na rozvoj smyslového vnímání (zrakového i sluchového), rozumovou výchovu (rozvoj poznávacích schopností, prostorové orientace, orientace v čase, rozvoj logického myšlení, matematických představ apod.), jazykovou výchovu, rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky, rozvoj vizumotorické koordinace a cvičení pozornosti, volních vlastností dítěte.

Žáci z přípravné třídy mají možnost odebírat školní svačinky, školní obědy a navštěvovat školní družinu.

Mgr. Michaela Kašíková
ředitelka školy

Desatero pro rodiče předškolního věku

Desatero_pro_rodie-M.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 205,56 kB

Určení spádových obvodů základních škol pro m.č. Slatina

Určení spádových obvodů základních škol pro m. č. Slatina.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 14,61 kB