ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí 2

ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí 2


Základní škola se nachází uprostřed Jihomoravského náměstí v klidném prostředí malého sídliště v Brně-Slatině. Součástí příspěvkové organizace je od roku 2001 pětitřídní mateřská škola. Základní škola je úplná sídlištní škola, uvedená do provozu v roce 1985.

Základní škola je fakultní školou Masarykovy univerzity Brno.

Zápis

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání

Vstup do systému zápisu žáků do ZŠZápis

Vydávání přihlášek 1.–30. března 2021

Zápis dětí na školní rok 2021/2022 proběhne 6. až 9. dubna 2021

Přihlášku a další požadované dokumenty je možné doručit následujícími způsoby

  • do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  • poštou,
  • osobní podání  v termínu od 6. 4. do 9. 4. v době od 8:00 do 14:00 h. 

Požadované dokumenty: vygenerovaná přihláška k základnímu vzdělávání, prostá kopie rodného listu dítěte, doklad o trvalém pobytu dítěte 

Zapisujeme děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a děti s odkladem školní docházky pro školní rok 2020/2021.

Cíle vzdělávání a výchovy jsou naplňovány prostřednictvím ŠVP Úspěch – Otvíráme dětem svět úspěchu, ale také prostřednictvím projektů Škola podporující zdraví, Otevřená škola a Smysluplná škola. Jejich náplní je stálá péče o vytváření zdravého prostředí školy, zdravé učení, pozitivní rozvíjení vztahů, příznivé klima školy, úzká spolupráce školy s rodinou, výchova k občanství a demokracii, výchova ke zdravému životnímu stylu a environmentální výchova.

Máme velmi dobře fungující Školní poradenské pracoviště, kde mohou žáci i jejich rodiče vyhledat pomoc nebo radu sociálního pedagoga, školního psychologa, výchovných poradců či metodiků prevence. Pracují zde speciální pedagogové.

Hlavním cílem všech pracovníků školy je obohatit žáky o vědomosti a dovednosti, rozvíjet jejich vlohy a zájmy a dát jim kvalitní základ do života. Výuku zajišťují plně aprobovaní pedagogové, kteří využívají při své práci moderní vyučovací metody, rozvíjející osobnost žáků v klidné a přátelské atmosféře, založené na respektu a empatii.

Již od 1. ročníku mají žáci možnost seznamovat se hravou formou s anglickým jazykem. Od 6. ročníku si volí druhý cizí jazyk (německý nebo ruský).

Všechny třídy jezdí každoročně na ozdravné pobyty nebo výlety, žáci 2. stupně jezdí na adaptační pobyty a lyžařské kurzy. Žáci druhých a třetích tříd mají povinnou výuku plavání.

Budova je neustále modernizována a vybavení je na vysoké úrovni. Při výuce mohou žáci využívat dvě počítačové učebny a jednu mobilní učebnu s připojením na internet, odborné učebny a třídu výtvarné výchovy nebo keramickou dílnu či dvě školní knihovny. Všechny kmenové učebny jsou vybaveny interaktivními tabulemi s počítačem. Ke sportu jsou využívány dvě tělocvičny a venkovní sportoviště. 

Škola má zájem na tom, aby žáci kvalitně trávili volný čas, proto jim nabízí pestrou škálu kroužků.

Den otevřených dveří neproběhne. 

Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu (od 1. 4. do 30. 4. 2021) dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
 

Určení spádových obvodů základních škol pro m. č. Slatina

spadovost_vytah_slatina.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 146,83 kB

Desatero pro rodiče předškolního věku

Desatero_pro_rodie-M.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 205,56 kB