ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí 2

ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí 2


Základní škola se nachází uprostřed Jihomoravského náměstí v klidném prostředí malého sídliště v Brně-Slatině. Součástí příspěvkové organizace je od roku 2001 pětitřídní mateřská škola. Základní škola je úplná sídlištní škola, uvedená do provozu v roce 1985.

Základní škola je fakultní školou Masarykovy univerzity Brno.

Prevence

Činnost školního metodika prevence:

Činnost školního metodika prevence je dána Vyhláškou č. 72/2005 Sb. o poradenských službách škol a školských poradenských zařízeních (příloha č. 3). Jeho práce je rozdělena do několika sektorů. První se týká metodické a koordinační činnosti, druhý informační činnosti a v neposlední řadě činnosti poradenské.

Do metodické a koordinační činnosti spadají následující aktivity:

koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy

koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci rizikových forem chování

metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikových forem chování (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy apod.)

koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců

spolupráce s orgány a institucemi zabývající se prevencí rizikových forem chování

vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření

Informační činnost se týká:

zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikových forem chování, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy

 prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností

 vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast primární prevence.

Ve své poradenské činnosti se zabývá:

vyhledáváním a orientačním šetřením žáků s rizikem či projevy rizikových forem chování; poskytováním poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům

spolupracuje s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikových forem chování u jednotlivých žáků a tříd

přípravou podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinací poskytování poradenských služeb a preventivních služeb těmto žákům školou

Bezpečí na internetu

Rozvoj komunikačních technologií s sebou přináší také určitá rizika. I když je dítě zavřené v pokojíčku u počítače, ne vždy to znamená, že je v bezpečí. Dítě má přístup k videím i online hrám, jejichž obsah nemusí být přiměřený jeho věku. Nebezpečí, které s sebou internet přináší mohou být také kyberšikana, kybergrooming nebo sexting. Všechny tyto projevy mají jedno společné, ohrožují Vaše dítě, i když je v teple domova. Nepodceňujte proto sílu a nebezpečí internetu, hlídejte své dítě i když je „jen“ na internetu.

Prevence

Program proti šikanování

Program_proti_šikanování_2016_2017_1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 428,64 kB

Minimální preventivní program

Minimální preventivni program 2021_2022.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 721,5 kB