ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí 2

ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí 2


Základní škola se nachází uprostřed Jihomoravského náměstí v klidném prostředí malého sídliště v Brně-Slatině. Součástí příspěvkové organizace je od roku 2001 pětitřídní mateřská škola. Základní škola je úplná sídlištní škola, uvedená do provozu v roce 1985.

Základní škola je fakultní školou Masarykovy univerzity Brno.

Přijímací řízení na SŠ

Schůzka se zákonnými zástupci 9.A a 9.B k přijímacímu řízení proběhne online ve čtvrtek 7. ledna 2021 od 16:00 v MS Teams. Přihlášení prostřednictví žákovských účtů. Schůzka pro uchazeče o studium na víceletém gymnáziu proběhne online v úterý 5. ledna 2021 od 16:00 v MS Teams.

Informace k přijímacímu řízení na SŠ

Termín přijímacích zkoušek

 • pro 9. ročníky: 3. a 4. května 2021
 • pro 5. a 7. ročníky: 5. a 6. května 2021

Informace MŠMT:
https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/jak-probehnou-prijimaci-a-maturitni-zkousky

Užitečné informace na portálu školství Jihomoravského kraje – aktualizováno pro školní rok 2020/2021:
http://www.jmskoly.cz/organizace/odbor-skolstvi-jmk/informace-k-prijimaci-rizeni-na-stredni-skoly

Počty přihlášek v 1. kole (jaro 2021):
http://www.jmskoly.cz/organizace/odbor-skolstvi-jmk/oddeleni_vzdelavani/pocty-prihlasek-v-1-kole-prijimaciho-rizeni-na-ss-ve-skolnim-roce-201920

Volná místa na středních školách v Jihomoravském kraji pro šk. rok 2020/2021 (tabulka v Excel ke stažení) – poslední aktualizace v 5/2021:
http://www.jmskoly.cz/organizace/odbor-skolstvi-jmk/oddeleni_vzdelavani/volna-mista-na-strednich-skolach-v-jihomoravskem-kraji-pro-skolni-rok-20202021

Hệthống giáo dục tại CH Séc – informace k přijímacímu řízení ve vietnamštině (pdf 682.5)

Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích

Zdroj:
http://www.jmskoly.cz/organizace/odbor-skolstvi-jmk/informace-k-prijimaci-rizeni-na-stredni-skoly


Základní informace k přijímacímu řízení na střední školy. Návod jak postupovat od vyplnění přihlášky na SŠ, přes přijímací řízení, po odevzdání zápisového lístku.

Formuláře aktuálních verzí přihlášek 

Viz konec článku – ve formátu pdf a xlsx. – najdete na webu viz odkaz výše.

Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích
 • ustanovení § 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdější předpisů
 • opatření MŠMT č. j. MSMT-43073/2020-3 ze dne 5. ledna 2021
Termíny
Zveřejnění

Ředitel střední školy zveřejňuje, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup

 • obory vzdělání, pro které se vyhlašuje přijímací řízení, včetně forem vzdělávání
 • předpokládaný počet přijímaných uchazečů do každého oboru vzdělání a formy vzdělávání*)
 • kritéria přijímacího řízení*) a způsob hodnocení jejich splnění
 • termíny konání školní přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení (uchazeč tuto zkoušku koná pouze jednou - vybere si jeden z termínů, a to jak v případě, že je školní přijímací zkouška náhradou za jednotnou přijímací zkoušku, tak i v případě, že je vedle jednotné přijímací zkoušky další zkouškou); v případě, že se koná jak jednotná přijímací zkouška, tak i školní přijímací zkouška, proběhnou obě ve stejném termínu, a to v termínu stanoveném pro konání jednotné přijímací zkoušky)

*) kritéria přijímacího řízení mohou být stanovena odlišně podle obsahového zaměření školního vzdělávacího programu; pokud ředitel školy stanovil kritéria přijímacího řízení podle obsahového zaměření školního vzdělávacího programu, je při stanovování počtu přijímaných uchazečů oprávněn tuto skutečnost zohlednit.

 • Obory vzdělání s talentovou zkouškou: do 31. října 2020
 • Ostatní obory vzdělání: do 31. ledna 2021

Do 8. března 2021 rozhodnutí o nekonání jednotné přijímací zkoušky nebo školní přijímací zkoušky z důvodu obdržení takového počtu přihlášek, který nepřevyšuje předpokládaný počet přijímaných uchazečů

Kritéria přijímacího řízení

Ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podle:

a) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání (nebude hodnoceno 2. pololetí školního roku 2019/2020)

b) výsledků talentové zkoušky, pokud je součástí přijímacího řízení,

c) výsledků jednotné zkoušky, pokud je součástí přijímacího řízení,

d) výsledků školní přijímací zkoušky, je-li stanovena

e) případně dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

 • kritéria zveřejňuje ředitel školy v termínech uvedených výše
 • pro různá kola přijímacího řízení může ředitel školy stanovit různá kritéria přijímacího řízení; kritéria pak musí zveřejnit ve stanovených termínech, tzn. pro další kola přijímacího řízení nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení
 • kritéria přijímacího řízení mohou být stanovena odlišně podle obsahového zaměření školního vzdělávacího programu
Vydávání zápisových lístků ředitelem základní školy žákům školy*), kteří se hlásí do
 • Oborů vzdělání s talentovou zkouškou: do 31. ledna 2021
 • Ostatních oborů vzdělání: do 15. března 2021

*) uchazečům, kteří nejsou žáky základní školy, vydává zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa jejich trvalého pobytu (týká se např. žáků víceletých gymnázií)

Podávání přihlášek

Uchazeč podává přihlášku řediteli střední školy (konzervatoře), do které se hlásí. Za nezletilého uchazeče podává přihlášku zákonný zástupce*). U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech podat přihlášku ředitel příslušného zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

*) v případě nezletilého uchazeče je náležitostí přihlášky také souhlas uchazeče s jejím podáním

 • Obory vzdělání s talentovou zkouškou + obory konzervatoře: do 30. listopadu 2020
 • Ostatní obory vzdělání: do 1. března 2021
Přijímací zkoušky
 • Talentová zkouška do oboru vzdělání s talentovou zkouškou: dva termíny v období 4.–31. ledna 2021
 • Talentová zkouška v konzervatoři: dva termíny v období 4.–31. ledna 2021
 • Talentová zkouška do oboru vzdělání gymnázium se sportovní přípravou: dva termíny v období 4. ledna – 31. března 2021
 • Jednotné zkoušky – čtyřleté obory vzdělání, nástavbové obory vzdělání: 12. a 13. dubna 2021
 • Jednotné zkoušky – 6letá a 8letá gymnázia: 14. a 15. dubna 2021
 • Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky: 12. a 13. května 2021
 • Školní přijímací zkouška v 1. kole (obory s maturitní zkouškou) – jako náhrada za jednotnou přijímací zkoušku: v období od 12. do 28. dubna 2021 (mimo termíny pro jednotnou přijímací zkoušku)
 • Školní přijímací zkoušky v 1. kole (obory s maturitní zkouškou), které se konají vedle s jednotnou přijímací zkouškou: obě zkoušky se konají ve stejný den v termínech stanovených MŠMT pro jednotnou přijímací zkoušku
 • Školní přijímací zkoušky v 1. kole – obory se závěrečnou zkouškou: 22.–30. dubna 2021
 • Školní přijímací zkoušky v dalších kolech: termíny stanoví ředitel školy *)

 *) není třeba čekat na skončení 1. kola, resp. předchozího kola přijímacího řízení

Přijímání ke vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou + obory konzervatoře
 • uchazeč může v 1. kole přijímacího řízení podat dvě přihlášky; obě přihlášky může uchazeč podat na jednu školu – v rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání (nelze konat přijímací zkoušku v jednom kole přijímacího řízení ve více termínech)
 • uchazeč může znovu podat do 1. března dvě přihlášky na jiné střední školy
 • není-li naplněn počet žáků, může ředitel střední školy nebo konzervatoře vyhlásit další kola přijímacího řízení
1. kolo přijímacího řízení
 • uchazeč může v 1. kole přijímacího řízení podat do 1. března dvě přihlášky; obě přihlášky může uchazeč podat na jednu školu (týká se i přihlášek do víceletých gymnázií) – v rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání
Jednotné přijímací zkoušky
 • v rámci přijímacího řízení do nižšího stupně víceletých (osmiletých a šestiletých) gymnázií se vždy koná jednotná přijímací zkouška
 • v rámci přijímacího řízení do čtyřletého oboru vzdělání s maturitní zkouškou ve všech formách vzdělávání (mimo obory zkráceného studia a obory, kde se koná talentová zkouška – mimo obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou) a do nástavbového studia může ředitel střední školy rozhodnout, že se jednotná přijímací zkouška nekoná – tato informace musí být součástí jednotných kritérií přijímání pro první kolo přijímacího řízení; pokud se jednotná přijímací zkouška z rozhodnutí ředitele střední školy nekoná, musí ji nahradit školní přijímací zkouškou
 • pokud je součástí prvního kola přijímacího řízení do čtyřletého oboru vzdělání s maturitní zkouškou nebo do nástavbového studia jednotná přijímací zkouška nebo školní přijímací zkouška, může ředitel školy rozhodnout nejpozději do 8. března 2021 o jejich nekonání, pokud

a) si tuto možnost výslovně vyhradí v jednotných kritériích přijímání pro první kolo přijímacího řízení a zároveň

b) počet přijatých přihlášek ke vzdělávání je nižší nebo roven předpokládanému počtu přijímaných uchazečů stanoveným ředitelem do oboru vzdělání a formy vzdělávání

 • informaci o nekonání stanovených přijímacích zkoušek zveřejní ředitel školy
  do 8. března 2021 na internetových stránkách školy a bezodkladně, nejpozději však
  do 19. března 2021, ji sdělí uchazečům o vzdělávání
 • jednotné přijímací zkoušky se konají formou písemného testu z českého jazyka a matematiky
 • každý uchazeč může konat jednotné přijímací zkoušky ve dvou termínech, a to i v případě, že si podal jednu přihlášku do oboru vzdělání, ve kterém se jednotná přijímací zkouška nekoná (a zároveň si podal jednu přihlášku do oboru vzdělání, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná), nebo podal pouze jedinou přihlášku do oboru, ve kterém se přijímací zkouška koná; jednotnou přijímací zkoušku pak koná 2x na stejné škole
 • do celkového hodnocení se mu započítává lepší výsledek
 • u uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky podle vyjádření školského poradenského pracoviště
 • ředitel školy rozhodně o poměru, jakým se na celkovém hodnocení kritérií přijímacího řízení bude podílet jednotná přijímací zkouška
 • ředitel školy může dále rozhodnout o konání školní přijímací zkoušky – jednak jako náhrady za jednotnou přijímací zkoušku u čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou a oborů nástavbového studia, dále pak jako další zkoušky současně s jednotnou přijímací zkouškou (uchazeč pak koná jednotnou přijímací zkoušku a zároveň školní přijímací zkoušku ve stejném termínu, pokud není školní přijímací zkouška realizovaná distanční formou)
Další kola přijímacího řízení
 • není omezen počet přihlášek ani počet škol (týká se i přihlášek do víceletých gymnázií, oborů vzdělání s talentovou zkouškou a konzervatoří) – v rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání
 • není stanoven termín pro ukončení dalších kol přijímacího řízení
Povinnosti ředitele ZŠ
 • vydává zápisové lístky svým žákům, a to v termínech uvedených výše
 • potvrzuje žákům zápisové lístky a vede evidenci o tom, komu zápisové lístky vydal
 • potvrzuje přihlášky ke vzdělávání ve střední škole
 • škola není povinna vydávat uchazečům tiskopisy přihlášek, uchazeči si je mohou stáhnout z internetu (odkaz viz níže)
Práva a povinnosti uchazeče
 • vzory přihlášek ke vzdělávání jsou zveřejněny na:
  http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
 • uchazeč může do 1. kola přijímacího řízení podat celkem dvě přihlášky (platí i pro obory vzdělání s talentovou zkouškou); uchazeč si musí dát pozor, aby se nekryly termíny školních přijímacích zkoušek, protože stejný termín pro konání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky v jiném oboru vzdělání nebo jiné škole, do kterých uchazeč podal přihlášku, není důvodem stanovení náhradního termínu konání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky
 • uchazeč podává přihlášku vždy přímo řediteli školy, do které se hlásí – z toho plyne, že je jednoznačně sám odpovědný za obsah přihlášky ve smyslu doložení všech potřebných dokladů, zejména pak doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) v případě uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami, doklady prokazující plnění kritérií přijímacího řízení (diplomy ze soutěží atd.)
 • odvolací lhůta proti rozhodnutí ředitele střední školy činí 3 pracovní dny ode dne doručení rozhodnutí
 • v dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek žádným způsobem omezen
Zápisový lístek
 • svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole, oboru vzdělání a formě vzdělávání musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku řediteli školy, do které byl ke vzdělávání přijat, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno (viz níže) rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání – lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb (= na poštu); pokud lhůta marně uplyne, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává
 • u uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech odevzdat za uchazeče zápisový lístek ředitel příslušného zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
 • zápisový lístek vydává uchazeči základní škola, jejímž je žákem, ostatním uchazečům krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců podle místa pobytu na území ČR, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území ČR nepobývá
 • zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání
 • uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení při přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou nebo při přijímání ke vzdělávání v konzervatoři, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, do kterého se talentové zkoušky nedělají (do tzv. „běžných“ oborů vzdělání)
 • povinnost odevzdat zápisový lístek se vztahuje pouze na denní „běžné“ studium
 • povinnost odevzdat zápisový lístek se nevztahuje na nástavbové studium, zkrácené studium, večerní, dálkovou, distanční a kombinovanou formou vzdělávání
Povinnosti ředitele střední školy (konzervatoře)
 • zveřejňuje povinné údaje (viz výše)
 • zveřejňuje předpokládaný počet přijímaných uchazečů
 • pokud se v 1. kole přijímacího řízení konají školní přijímací zkoušky, stanoví ředitel školy 2 termíny konání těchto zkoušek – stále se jedná o jedno kolo přijímacího řízení, tzn. že ředitel školy stanoví jedno společné pořadí uchazečů z obou termínů
 • vyhlášení výsledků talentové zkoušky proběhne spolu s vyhlášením všech výsledků přijímacího řízení v období od 5. do 15. února 2021
 • v případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou zašle sdělení o výsledku talentové zkoušky nejpozději do 5. dubna 2021; pokud uchazeč vykoná talentovou zkoušku úspěšně, pokračuje v přijímacím řízení v dubnu – koná jednotnou zkoušku, popř. školní přijímací zkoušku
 • ředitel školy v případě oborů vzdělání s maturitní zkouškou ukončí hodnocení uchazečů do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem a zveřejní seznam přijatých uchazečů podle výsledků hodnocení přijímacího řízení; v případě ostatních oborů vzdělání ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po dni konání přijímací zkoušky a zveřejní seznam přijatých uchazečů – zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená
 • nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů doručí rozhodnutí o nepřijetí do vlastních rukou
 • pokud se jednotná zkouška ani školní přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná, zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí nejdříve 28. dubna 2021
 • seznamy uchazečů pod přiděleným registračním číslem se zveřejňují na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup a musí být zveřejněny nejméně 15 dnů; seznamy musí obsahovat datum zveřejnění a poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku (zde nad rámec právní úpravy doporučujeme zveřejnit veškeré informace týkající se zápisového lístku)
 • i v případě přijetí musí být rozhodnutí vyhotoveno písemně a založeno do spisu (byť to školský zákon výslovně nepředpokládá, mělo by se písemné vyhotovení rozhodnutí dostat k uchazečům, není zde však již nutné doručovat písemné vyhotovení rozhodnutí uchazečům do vlastních rukou, ale lze zvolit v podstatě jakýkoliv způsob předání, např. doručení obyčejnou zásilkou, při odevzdání zápisového lístku, 1. září při nástupu do školy apod. Takové doručení písemného vyhotovení rozhodnutí však nemá vliv na začátek běhu lhůty pro odvolání a odevzdání zápisového lístku)
 • zápisové lístky, které byly řediteli školy doručeny přijatými uchazeči, opatří otiskem podacího razítka, aby bylo zřejmé, kdy byly na školu doručeny
 • uchazeč může požádat o zpětné vydání zápisového lístku (vzhledem k tomu, že může zápisový lístek opakovaně uplatnit – viz výše)
 • ředitel školy je povinen vyhovět v autoremeduře odvolání uchazeče, který splnil kritéria přijímacího řízení, ale nebyl přijat pro nedostatek volných míst, a to v případě, že se místa uvolnila v důsledku neodevzdání zápisových lístků úspěšnými uchazeči, a za předpokladu dodržení pořadí uchazečů
 
Zajímavé a užitečné odkazy